1. Klienci villi korzystający z usług Centrum Młodości zobowiązują się przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu, przepisów BHP i przeciwpożarowych oraz stosować się w sytuacjach wyjątkowych do próśb pracowników obiektu.
 2. Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody będące wynikiem nieprzestrzegania przez klientów villi i gości klientów zawartych w regulaminie zasad oraz zarządzeń.
 3. Pokój w villi wynajmowany jest na doby.
 4. Doba rozpoczyna się o 14.00 a kończy dnia następnego o godzinie o 11.00.
 5. Potwierdzeniem rezerwacji jest wpłata zadatku w wys. 30% kosztów pobytu w ciągu trzech dni od daty rezerwacji.
 6. Zadatek nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji z rezerwacji.
 7. Jeśli Gość nie określił czasu pobytu najmując pokój przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę.
 8. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, gość villi powinien zgłosić w recepcji do godziny 10:30 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju.
 9. Villa uwzględnia życzenia przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości.
 10. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości świadczonych usług prosimy o jak najszybsze zgłaszanie ich do recepcji. W miarę możliwości villa postara się usunąć niedogodności.
 11. Pensjonat ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez korzystające z jego usług w zakresie określonym przepisami art. 846-849 Kodeksu Cywilnego, o ile strony nie postanowiły inaczej.
 12. Gość powinien zawiadomić recepcję o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 13. Odpowiedzialność pensjonatu z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną jest ograniczona.
 14. Villa nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do gościa.
 15. Wjazd i parkowanie pojazdów dozwolone jest wyłącznie w miejscach wyznaczonych do tego celu. Parking jest bezpłatny, niestrzeżony.
 16. Gość villi ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych (również zagubienie kompletu kluczy) villi powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób.
 17. Każdorazowo opuszczając pokój gość powinien sprawdzić zamknięte drzwi, okna, wyłączone urządzenia znajdujące się w pokoju.
 18. Gość nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.
 19. Osoby niezameldowane w villi mogą przebywać w pokoju od godziny 06:00 do godziny 22:00.
 20. Cisza nocna obowiązuje od 22:00 do 06:00. Każdy z Państwa otrzymuje wraz z kluczem do pokoju również klucz do drzwi wejściowych, prosimy o zamykanie ich za sobą podczas trwania ciszy nocnej.
 21. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek, żelazek elektrycznych, kuchenek mikrofalowych, grzejników, urządzeń gazowych, przyrządów lub aparatów zasilanych energią elektryczną i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoju.
 22. W pokojach villi obowiązuje zakaz smażenia ryb i suszenia grzybów.
 23. W całym obiekcie obowiązuje zakaz palenia i picia alkoholu.
 24. Villa może odmówić przyjęcia gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin villi wyrządzając szkodę w mieniu villi lub gości albo szkodę na osobie gości, pracowników villi albo innych osób przebywających w villi albo też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt gości lub funkcjonowania villi.
 25. Osoby korzystające z fitness clubu winne zapoznać się z regulaminem Centrum Młodości fitness club znajdującego się w recepcji. Korzystanie z fitness clubu Centrum Młodości oznacza akceptację regulaminu.
 26. Zwierzęta nie są akceptowane.