1. Postanowienia Wstępne
  1. Niniejszy regulamin jest regulaminem w rozumieniu art. 384 Kodeksu Cywilnego i określa prawa i obowiązki stron „Umowy członkowskiej”, a także wszystkich innych osób przebywających na terenie klubu.
 2. Członkostwo
  1. Podstawą członkostwa w klubie jest zapoznanie się z regulaminem klubu oraz podpisanie umowy członkowskiej, będącej warunkiem otrzymania karty klubowej.
  2. Osoby poniżej 18 lat mogą korzystać z siłowni tylko za pisemną zgodą rodziców.
  3. Karnety nie podlegają przesunięciu na inny termin.
  4. Karnety nie podlegają przeniesieniu na inną osobę.
  5. Do jednego karnetu może być przypisana jedna osobą, Wyjątek stanowi karnet typu ENERGY, z którego może korzystać więcej niż jedna osoba.
  6. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu będą usuwane z terenu kompleksu klubu Centrum Młodości.
  7. W sytuacji zakazu korzystania i wykluczenia z klubu, nie zwracana jest równowartość nie wykorzystanego karnetu.
  8. Klub, może w każdej chwili, zamykać część lub wszystkie pomieszczenia w klubie, na każdy okres, z lub bez informowania o tym klientów, w celu sprzątnięcia, napraw, przeróbek, konserwacji w danym pomieszczeniu.
  9. Wszyscy trenerzy i instruktorzy są kontrolowani przez fitness club Centrum Młodości. Żaden inny trener ani instruktor nie jest dozwolony bez pisemnej zgody właściciela klubu Centrum Młodości.
  10. Kierownictwo klubu zastrzega sobie prawo odmowy zawarcia „Umowy członkowskiej”, bez podawania przyczyn.
 3. Ceny usług
  1. Cennik usług świadczonych w klubie ustalany jest przez kierownictwo klubu i podawany do publicznej wiadomości.
  2. W przypadku zniszczenia lub zgubienia kluczyka od szafki należy uiścić opłatę w wysokości 20,00 zł.
  3. Fakt utraty, zniszczenia lub uszkodzenia karty powinien być niezwłocznie zgłoszony kierownictwu klubu. Wydanie nowej karty, może nastąpić dopiero po uiszczeniu opłaty manipulacyjnej w wysokości 20,00 zł.
  4. Na żądanie Członka, klub wystawia rachunki i faktury za usługi klubowe.
 4. Prawa i obowiązki
  1. Każdy początkujący ma obowiązek zgłosić się do instruktora fitness klubu w celu wykonania badań, zapoznania się z zasadami bezpieczeństwa.
  2. W razie niejasności co do wykonywania ćwiczeń lub jakichkolwiek innych problemów ćwiczący musi zgłosić się do instruktora.
  3. Za przedmioty własnościowe pozostawione w szatni lub na terenie klubu, klub nie ponosi odpowiedzialności.
  4. Osoby korzystające z usług klubu powinni zamykać swoje ubranie w szafce. Za rzeczy pozostawione w wewnątrz i na zewnątrz szafki klub nie odpowiada.
  5. Po przyjściu do klubu, a także przy każdorazowej zmianie sali (tj. sauna, sala fitness i siłownia) należy obowiązkowo zgłosić się do recepcji.
  6. Po zakończeniu korzystania z usług klubu należy zgłosić się do recepcji aby oddać kluczyk i odebrać kartę klubową.
  7. Osoby z problemami zdrowotnymi, przed przystąpieniem do ćwiczeń powinny skonsultować się z lekarzem sportowym i dostarczyć zaświadczenie lekarskie.
  8. Klub nie ponosi odpowiedzialności za pogorszenie stanu zdrowia osoby korzystającej z usług klubu wywołanymi nadmiernymi obciążeniami w trakcie ćwiczeń. Osoby te są zobowiązane do dostosowania intensywności i rodzaju ćwiczeń do swojego zdrowia i aktualnej kondycji fizycznej.
  9. Klient korzysta z usług klubu na własną odpowiedzialność i nie może zgłaszać pod adresem klubu żadnych roszczeń z tytułu uszkodzenia ciała lub utraty zdrowia w związku z korzystaniem z usług klubu, chyba, że zostało to spowodowane przez klub lub jego personel w sposób zawiniony.
  10. Osoby korzystające z fitness klubu nie mogą być pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających.
  11. Na teren siłowni zabrania się wnoszenia wszelkich produktów spożywczych nie nabytych w fitness klubie a także alkoholu, sterydów, narkotyków i innych środków odurzających.
  12. Na terenie całego obiektu obowiązuje zakaz palenia papierosów.
  13. Ćwiczący powinni mieć ze sobą ręcznik, ubranie sportowe i buty treningowe na zmianę.
  14. Podczas treningu siłowego i cardio należy korzystać z ręcznika.
  15. Osoby korzystające z sauny powinni mieć ze sobą ręcznik i klapki.
  16. Pod natryskami obowiązuje noszenie klapek, a przed wejściem do sauny umycie się pod natryskiem z użyciem mydła.
  17. Należy przestrzegać wszystkich zaleceń i uwag instruktorów oraz dostosować się do regulaminu klubu.
  18. Osoby korzystające z usług klubu są zobowiązanie do nienaruszenia spokoju i porządku w klubie oraz niezakłócania innym Członkom możliwości korzystania z usług klubu.
  19. Podczas ćwiczeń w siłowni i grupowych zajęć aerobiku obowiązuje bezwzględny zakaz żucia gumy.
  20. Po zakończeniu ćwiczenia i po zajęciach aerobiku należy poskładać po sobie sprzęt z którego się korzystało.
  21. Klienci klubu zobowiązani są do czytania bieżących informacji i ogłoszeń oraz dostosowania się do nich.
  22. Fitness Club Centrum Młodości może być zamknięty w święta.
  23. Osoby niszczące sprzęt i urządzenia, ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody.
  24. Skargi i wnioski należy zgłaszać właścicielowi kompleksu. Książka skarg i wniosków znajduje się w biurze właściciela.
 5. Postanowienia końcowe
  1. Zmiany regulaminu podaje się do wiadomości poprzez wywieszenie ich treści w Recepcji klubu. Klienci zobowiązani są do czytania bieżących informacji i ogłoszeń oraz dostosowywania się do nich.
  2. W zakresie nie uregulowanym niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.